Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Тези Общи условия, наричани за краткост ОУ, регламентират общите правила, при които „КРЕДИСИМО” АД, с ЕИК 175330437, със седалище в гр. София и адрес на управление: район „Триадица“, бул. “Витоша” 146 (сграда А), ет. 4, Бизнес център “България”, телефон за контакт: 0700 12 012, наричано по-долу КРЕДИСИМО, извършва дейност по предоставяне на Кредити на физически лица, наричани по-долу Кредитополучатели.
 2. КРЕДИСИМО е вписано като финансова институция в Регистъра по чл. 3a от Закона за кредитните институции, воден от Българска народна банка (БНБ) – Удостоверение № BGR00050.
 3. Тези ОУ са неразделна част от Договорите за Кредит, сключвани между КРЕДИСИМО и Кредитополучателите, като същите са на разположение на интересуващите се лица и на Сайта на КРЕДИСИМО, на адрес: http://credissimo.bg/credissimo_terms_and_conditions.pdf, http://credissimoplus.bg/credissimo_terms_and_conditions.pdf, https://www.facebook.com/notes/credissimo.bg/obshti-uslovia-za-predostaviane-na-kredit/1315451545183283, https://kreditzasmetki.com/общи-условия/, съответно на адрес: http://platiposle.bg/terms – за целите на предоставяне на Кредитен продукт „Плати после“. Уговорки между страните, различни от съдържащите се в тези ОУ, се обективират в писмена форма.
 4. 4. Кредитите, предоставяни съгласно тези ОУ, се отпускат от КРЕДИСИМО в български лева и се погасяват от Кредитополучателите в български лева.
 5. 5. За целите на тези ОУ, подадените съгласно тях Заявления, сключените Договори, както и подадените молби, всички срокове се изчисляват като една календарна година се равнява на 360 дни.

ІІ. ДЕФИНИЦИИ

 1. Навсякъде в тези ОУ и в Договорите, сключени по реда на тези ОУ, изброените по–долу думи и изрази ще имат описаното тук значение, в единствено и множествено число, освен доколкото контекстът не предполага различно значение и доколкото друго не е уговорено в Договора или допълнителни споразумения към него:
 • 1. ОУ или Общи условия – ще означава настоящите Общи условия за предоставяне на Кредити, регламентиращи отношенията между КРЕДИСИМО и Кредитополучателите;
 • 2. Кредитополучател – ще означава всяко дееспособно физическо лице, с постоянно местоживеене на територията на Република България, което желае да сключи или е сключило с КРЕДИСИМО Договор за Кредит, и/или желае да получи или е получило Кредит от КРЕДИСИМО;
 • 3. Договор или Договор за Кредит – ще означава сключеният между КРЕДИСИМО и Кредитополучателя Договор, при условията на който Кредитoполучателят ще има право да получи Кредит. Неразделна част от Договора за Кредит са клаузите на тези ОУ и одобреното от КРЕДИСИМО Заявление, като в случай на противоречие между посочените документи, същите ще се ползват с приоритет в следната последователност: (1) Договор за Кредит; (2) Заявление; (3) ОУ;
 • 4. Сайт – ще означава официалните сайтове на КРЕДИСИМО: http://credissimo.bg, http://credissimoplus.bg, https://www.facebook.com/credissimo.bg, https://kreditzasmetki.com/, а за целите на предоставяне на Кредитен продукт „Плати после“– http://platiposle.bg;
 • 5. Кредит – ще означава всяка заявена от Кредитополучателя и предоставена от КРЕДИСИМО в заем сума въз основа на тези ОУ и Договора, сключен между КРЕДИСИМО и Кредитополучателя, както и дългът, възникнал и формиран от и във връзка с усвоената сума по главницата, включително дължимите Лихви, разноски и др. плащания съгласно условията на Договора и тези ОУ. Всяка предоставена от КРЕДИСИМО на Кредитополучателя сума ще се счита за предоставен Кредит, освен доколкото не е изрично и писмено уговорено друго между Страните;
 • 6. Лихва – ще означава уговорената между КРЕДИСИМО и Кредитополучателя възнаградителна лихва за ползването на Кредита;
 • 7. Период на револвиране – ще означава определен, фиксиран като продължителност времеви период, за който се отпуска даден Кредит, при изтичането на който Кредитополучателят следва да погаси Кредита. Всеки Период на револвиране ще е равен като продължителност на предходния, освен доколкото не е уговорено друго между страните. Броят на Периодите на револвиране е неограничен.
 • 8. Револвираща лихва – ще означава Лихва във фиксиран процент, дължима за определен Период на револвиране, която се начислява за всеки Период на револвиране върху предоставения/непогасен размер на главницата по Кредита;
 • 9. Погасителна вноска – ще означава сума по Кредита, включваща дължимата част от главницата, Лихва и разноските за определен период, която сума в зависимост от приложимите условия на съответния Кредитен продукт Кредитополучателят ще е задължен да плати на определения за това падеж;
 • 10. Специфично условие – ще означава установените в настоящите Общи условия различни специфични условия и начини за кандидатстване за Кредит, за сключване на Договор за Кредит, за усвояване на Кредит, за погасяване на Кредит или други, в зависимост от сумата на Кредита или от начините за възникване, изпълнение и прекратяване на договорните отношения между КРЕДИСИМО и Кредитополучателя. Такива условия ще бъдат неизчерпателно следните:

а/ Условие с погасителен план – ще означава условие, при което погасяването на получения от Кредитополучателя Кредит ще се извършва на базата на уговорен между страните в Договора за Кредит погасителен план. В този случай погасяването на Кредита става на периодични Погасителни вноски, които включват дължимата част от главницата, Лихвата и разноските за съответния период;

б/ Условие с револвираща лихва – ще означава условие, при което главницата и Револиращата лихва по Кредита следва да се погасят наведнъж на датата на  изтичане на Периода на револвиране (падежa), като в случай че главницата не бъде погасена, Кредитът автоматично се продължава с нов Период на револвиране, за който се начислява нова Револвираща лихва върху непогасената част от главницата.

 • 11. Кредитeн продукт – ще означава установените от КРЕДИСИМО съвкупности и/или комбинации от различни Специфични условия, суми, срокове и други условия, установени на Сайта и в настоящите Общи условия за всеки отделен Кредитен продукт, при които се отпускат Кредити на Кредитополучатели. КРЕДИСИМО може да променя периодично условията по даден Кредитен продукт, да включва или премахва като част от същия дадени Специфични условия. Възможно е за даден Кредитен продукт да са алтернативно и/или кумулативно приложими различни Специфични условия. Кредитополучателят няма да има право да заявява и получава Кредит при Специфични условия, различни от установените от КРЕДИСИМО такива за съответните Кредитни продукти;
 • 12. Партньор – ще означава всяко лице, което е овластено от КРЕДИСИМО, от името и за сметка на КРЕДИСИМО, да предоставя информация на Кредитополучателите, да съдейства за попълването или подаването на Заявления, да изплаща на Кредитополучатели суми по Кредити, да събира от Кредитополучатели и отчита на КРЕДИСИМО дължими от същите Погасителни вноски по Кредити, да рекламира дейността на КРЕДИСИМО, да извършва друга дейност, за която е изрично овластен. Всеки Партньор може да е овластен за всички или само за някои от посочените дейности. Имената/фирмите на Партньорите, адресите на техните Офиси, се посочват на Сайта. Партньорите, чрез които е възможно да се извърши погасяване по Кредит, изрично се посочват на Сайта;
 • 13. Траен носител – ще означава всеки носител, даващ възможност на Кредитополучателя да съхранява информация, изпратена лично до него, който позволява лесното й използване за период от време, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията, и който позволява идентичното възпроизвеждане на съхранената информация;
 • 14. Средство за комуникация от разстояние – ще означава всяко средство, което може да се използва за предоставяне на услуги от разстояние, без да е налице едновременното физическо присъствие на двете страни;
 • 15. Офис – ще означава всеки търговски обект, стопанисван от КРЕДИСИМО или от Партньор, в който Кредитополучателят ще може да извърши една или повече от следните дейности: да получи информация и/или консултация за условията за кандидатстване, получаване и използване на Кредит; да кандидатства за Кредит; да сключи Договор за Кредит; да усвои Кредит; да заплати Погасителна вноска по Кредит; да извърши други дейности по тези ОУ, за които изрично е указано, че могат да бъдат извършени в съответния Офис. Местонахождението, работното време и съответната организация, администрираща Офисите, са посочени на Сайта;
 • 16. Заявление – ще означава заявлението за получаване на Кредит, което се подава от Кредитополучателя лично или чрез Партньор;
 • 17. Търговец – ще означава лице, извършващо продажби на стоки в Търговски обект и/или Интернет магазин, и/или чрез използване на средства за комуникация от разстояние, различни от Интернет магазина, което е сключило договор с КРЕДИСИМО за използване на услугата „Плати после”. Извършваните продажби се финансират от КРЕДИСИМО при спазване на Общите условия за използване на услугата „Плати после” и настоящите ОУ;
 • 18. Търговски обект – ще означава всеки движим или недвижим обект, в или от който се извършват продажби на стоки от Търговец, независимо че този обект може да служи същевременно и за други цели (офис, жилище или др.);
 • 19. Интернет магазин – ще означава уебстраница на Търговец, чрез която Търговецът предлага стоки за продажба;
 • 20. Обезпечение – ще означава (i) банкова гаранция, издадена в полза на КРЕДИСИМО от лицензирана банка със седалище в Република България или от банка от трета държава, лицензирана да извършва дейност на територията на Република България чрез клон, или от банка, лицензирана в държава-членка, която извършва дейност на територията на Република България директно или чрез клон при условията на взаимно признаване, и съдържаща безусловно и неотменимо изявление на банката да заплати на КРЕДИСИМО всички задължения на Кредитополучателя по Договора за Кредит в срок от един работен ден, считано от датата, на която банката е получила писмено искане от страна на КРЕДИСИМО за заплащане на тези задължения. Срокът на валидност на банковата гаранция е най-малко 30 дни след падежа на последната Погасителна вноска по Договора за Кредит/изтичането на последния Период на револвиране; или (ii) поръчителство, предоставено по силата на договор за предоставяне на поръчителство по Кредита, сключен между Кредитополучателя и одобрено от КРЕДИСИМО юридическо лице („Поръчител“), което впоследствие е сключило с КРЕДИСИМО договор за поръчителство, по силата на който Поръчителят се задължава да отговаря солидарно с Кредитополучателя за изпълнение на всички задължения на Кредитополучателя по Договора за Кредит;
 • 21. Гратисен период – ще означава определен период, изчислен от датата на усвояване на Кредита, през който Кредитополучателят може да върне получения Кредит, без да дължи Лихва;
 • 22. ГПР – ще означава Годишен процент на разходите съгласно Закона за потребителския кредит;

ІІІ. КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА КРЕДИТ. ОБЕЗПЕЧЕНИЕ.

 1. Кредитополучателят кандидатства за Кредит, като подава Заявление до КРЕДИСИМО по образец, лично или чрез Партньор. Кандидатстването се извършва на Сайта или по телефона, по реда, указан в т.III.3.
 2. В Заявлението, съобразно зададените полета, се посочват личните данни на Кредитополучателя, неговият e-mail, телефон за контакт и др., както и желаният размер на Кредита, срокът на Кредита, наименованието на Кредитния продукт, при условията на който Кредитополучателят желае да ползва Кредита, и желаният от него начин на усвояване на Кредита.
 3. Когато Кредитополучателят кандидатства на Сайта, Заявлението се попълва от самия Кредитополучател или от служител на Партньора, на когото Кредитополучателят е възложил изрично това, а когато Кредитополучателят кандидатства по телефона – съответните данни се съобщават от Кредитополучателя на служител на КРЕДИСИМО, който ги попълва в онлайн формата на Заявлението. При попълване на данни на Кредитополучателя от служител на КРЕДИСИМО или на Партньора, Кредитополучателят е длъжен да провери попълнените в Заявлението данни и да потвърди верността и пълнотата им, както и подаването на Заявлението с така попълнените в него данни.
 4. При договори за продажба на стоки, финансирани от Кредит, Търговецът, който следва да получи сумата по Кредита, се индивидуализира чрез автоматично прехвърляне на съответната информация от модула в акаунта на Търговеца в системата на КРЕДИСИМО/уебстраницата на Търговеца към Сайта, съответно към Заявлението.
 5. При каквито и да е било грешки при попълване на данни, възникнали по вина на Кредитополучателя, КРЕДИСИМО не носи отговорност и всички последици от такива грешки са за сметка на Кредитополучателя.
 6. 6. След като в Заявлението бъдат попълнени наименованието на Кредитния продукт, размерът и срокът на Кредита, КРЕДИСИМО изпраща на Кредитополучателя по e-mail Стандартен европейски формуляр (СЕФ), съдържащ цялата необходима преддоговорна информация за желания Кредит. В допълнение към предвиденото в предходното изречение, когато Кредитополучателят кандидатства за Кредит по телефона, съответният служител на КРЕДИСИМО му предоставя задължителната по закон информация, като уведомява същия, че при поискване може да му бъде предоставена допълнителна информация, както и за естеството на тази информация, включително и за задължението по т.3. В случаите на кандидатстване за Кредит на Сайта, СЕФ се предоставя на Кредитополучателя и чрез платформата на Сайта.
 7. 7. Преддоговорната информация се предоставя в ясен и четим вид, на български език, при съблюдаване на приложимите нормативни изисквания.
 8. 8. В случаите на кандидатстване за Кредит на Сайта, актуалните ОУ и Договорът за Кредит се предоставят на Кредитополучателя чрез платформата на Сайта.
 9. 9. Ако Кредитополучателят е съгласен да бъде обвързан от Договора за Кредит и ОУ (включително когато е информиран за услoвията на Договора за Кредит по телефона), Заявлението се подава, както следва:

а) ако Кредитополучателят кандидатства за Кредит на Сайта –  с въвеждането на команда „Декларирам, че съм получил СЕФ на посочения от мен e-mail, проверил съм въведените данни и приемам ОУ и Договора” на указаното за това място на Сайта от Кредитополучателя или от служител на Партньора. В случай на кандидатстване за кредит в Офис, преди въвеждане на командата по предходното изречение, съответният служител на Партньора въвежда персоналния код на Партньора, предоставен му от КРЕДИСИМО;

б) ако Кредитополучателят кандидатства за Кредит по телефона – с потвърждаването от Кредитополучателя на предоставените му по телефона условия на Договора за Кредит, пред служител на КРЕДИСИМО по телефона.

 1. 10. Кредитополучателят, посочен в Заявлението, ще се счита за негов автор до доказване на противното.
 2. 11. С извършване на посочените в т.2.9., б. а) или б) действия Заявлението се счита подадено от Кредитополучателя, а ОУ и Договорът за Кредит – приети и подписани от същия. След подаване на Заявлението КРЕДИСИМО предоставя на Кредитополучателя на посочения в Заявлението e-mail актуалните ОУ и Договора за Кредит на български език.
 3. Кредитополучателят може да предостави Обезпечение на Кредита, което обстоятелство се посочва в Заявлението. В случай че Кредитополучателят е посочил в Заявлението, че ще предостави Обезпечение на Кредита, същият следва, в зависимост от посочения в Заявлението вид на Обезпечението: (i) да предостави на КРЕДИСИМО банкова гаранция съгласно настоящите ОУ в срок до 10 (десет) дни от подаване на Заявлението; или (ii) да сключи договор за предоставяне на поръчителство с Поръчител в срок до 48 (четиридесет и осем) часа от подаване на Заявлението.
 4. До получаване на одобрение от КРЕДИСИМО Кредитополучателят може да промени първоначално заявените условия на Кредита в телефонен разговор с КРЕДИСИМО. В този случай първоначалното Заявление се счита за анулирано, като за новия Кредит се прилагат правилата за кандидатстване по телефона.

ІV. ОЦЕНКА НА КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ ОДОБРЯВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО.

 1. КРЕДИСИМО оценява кредитоспособността на Кредитополучателя въз основа на налична информация, в това число информация, получена от Кредитополучателя, като извършва справка в Централния кредитен регистър или в друга база данни, до която има правомерно получен достъп, или получава информация от трети лица със съгласието на Кредитополучателя. В случай че в резултат на направената оценка КРЕДИСИМО откаже да предостави Кредит, КРЕДИСИМО уведомява незабавно и безвъзмездно Кредитополучателя за резултата от проверката и за получените сведения за Кредитополучателяс изключение на случаите, когато предоставянето на съответната информация е забранено или противоречи на действащото законодателство, на правото на Европейския съюз или на обществения ред и сигурност. С подписването на Заявлението Кредитополучателят дава съгласието си на КРЕДИСИМО да извършва справки в Централния регистър на длъжниците /ЦРД/ към Камарата на частните съдебни изпълнители, регистрите на НАП, НОИ, ГРАО и други публични регистри, както и да получава информация относно Кредитополучателя от трети лица.

1.1. Като част от проверката на кредитоспособността на Кредитополучателя КРЕДИСИМО по своя преценка може да проведе, чрез свой представител, събеседване с Кредитополучателя, в хода на което да изисква и получава и допълнителни данни или допълнителни документи, включително копие на лична карта, изпратено по e-mail или по факс.

 1. За целите на предоставяне на Кредит по реда на тези ОУ, Кредитополучателят декларира, че към датата на всяко подаване на Заявление:

2.1. няма задължения като поръчител, нито неизпълнени задължения към държавата, финансовите институции, към настоящия и предишния си работодател, към физическо или юридическо лице, или задължения, които предстоят да бъдат изплатени преди падежа на Кредита, за който кандидатства, освен тези, за които при сключване на Договора е уведомил КРЕДИСИМО;

2.2. към него няма предявен съдебен иск или заведено арбитражно дело и не са му известни обективно основателни причини, които могат да доведат до това;

2.3. срещу него не е започнато производство по несъстоятелност, нито се намира в състояние на неплатежоспособност, не е участник в споразумения, чието изпълнение би било в противоречие с изпълнението на задълженията по Договора;

2.4. всички данни, посочени в Заявлението, както и в Договора и всички негови приложения, са пълни и верни.

 1. В случай че при попълване на Заявлението Кредитополучателят предостави неверни данни, в зависимост от момента на узнаване на този факт, КРЕДИСИМО има право или да откаже сключването на Договор и/или предоставянето на Кредит, или да прекрати Договора (ако такъв е сключен) без предизвестие и да поиска предсрочно погасяване на Кредита, заедно с всички такси, разходи и начислени или подлежащи на начисляване Лихви до датата на прекратяване на Договора. За обявяване на Кредит за предсрочно изискуем на това основание е необходимо и достатъчно едностранно изявление на КРЕДИСИМО в този смисъл, което може да бъде отправено и по посочения от Кредитополучателя в Заявлението телефонен номер (чрез SMS) или e-mail.
 2. В случай че КРЕДИСИМО одобри Заявлението, Кредитополучателят ще бъде уведомен за това на указания от него e-mail и/или телефонен номер (чрез SMS или позвъняване). Срокът за одобрение на Заявлението е както следва: (i) в случай че Кредитополучателят е заявил Кредит без Обезпечение – 14 (четиринадесет) дни от подаване на Заявлението, (ii) в случай че Кредитополучателят предостави Обезпечение по реда на т.III.12 – 24 (двадесет и четири) часа от предоставянето му на КРЕДИСИМО. В случай че Кредитополучателят не е предоставил Обезпечение съгласно Заявлението в посочения в т.III.12 срок, ще се счита, че Заявлението не е одобрено от КРЕДИСИМО.
 3. КРЕДИСИМО има право, без да се мотивира, да отхвърли Заявлението, чрез изпращане на изрично уведомление до Кредитополучателя, включително по посочения от него в Заявлението e-mail или чрез SMS на посочения от Кредитополучателя телефонен номер, или чрез мълчалив отказ. За мълчалив отказ за одобрение на Заявлението ще се считат случаите, в които КРЕДИСИМО не е изпратило уведомление за одобрение на Кредита на Кредитополучателя в сроковете по т.IV.4.
 4. В случай че КРЕДИСИМО не одобри Заявлението до изтичане на сроковете по т.IV.4., Договорът не влиза в сила.
 5. ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ
 6. С Договора за Кредит КРЕДИСИМО се задължава да предостави на Кредитополучателя Кредит под условие, че подаденото от Кредитополучателя Заявление е одобрено от КРЕДИСИМО.
 7. Договорът за Кредит се сключва по реда, предвиден в тези ОУ, и при спазване на изискванията на Закона за потребителския кредит (ЗПК), Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (ЗПФУР), Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) и други приложими норми на действащото законодателство.
 8. Договорът се счита сключен под отлагателното условие, че КРЕДИСИМО ще одобри подаденото от Кредитополучателя Заявление, и влиза в сила от момента на одобрението. За момент на одобрението ще се счита получаването на уведомление за одобрение от КРЕДИСИМО по реда на т.IV.4. от тези ОУ. В случай на договори за продажба на стоки, финансирани от Кредит, задълженията на Кредитополучателя по тях възникват от датата на доставка на закупените от Търговеца стоки по договорите за продажба на стоки.
 9. Всяка сума, предоставена от КРЕДИСИМО на Кредитополучателя или на оторизиран от Кредитополучателя да я получи Търговец, представлява Кредит, предоставен от КРЕДИСИМО при условията на Договора и на тези ОУ, освен доколкото други писмени договорености между Кредитополучателя и КРЕДИСИМО не са приложими за ползвания от Кредитополучателя Кредитен продукт.

VІ. УСВОЯВАНЕ И ПОГАСЯВАНЕ НА КРЕДИТА

 1. КРЕДИСИМО може да предостави на Кредитополучателя възможност да усвои сумата по одобрен Кредит по един или повече от следните начини:

1.1. чрез превод към посочена от Кредитополучателя банкова сметка. Кредитополучателят носи отговорност за точното посочване на банковата сметка, по която желае да бъде получена сумата;

1.2. чрез предаване на сумата в брой на Кредитополучателя в някой от Офисите, посочени на Сайта. В този случай срокът за получаване на Кредита от Кредитополучателя е 10 (десет) дни, считано от датата на сключване на Договора за Кредит;

1.3. чрез извършване на директен превод от страна на КРЕДИСИМО към Търговец, изрично посочен в Заявлението на Кредитополучателя;

В случаите по т. 1.1 и 1.3. за дата на усвояване на Кредита се счита датата, на която сумата по Кредита е преведена от КРЕДИСИМО на Кредитополучателя/Търговеца, в случаите по т.1.2. за дата на усвояване на Кредита се счита датата, на която сумата по Кредита е предадена на Кредитополучателя.

 1. В случай че сумата по Кредита ще бъде усвоявана по реда на т.VІ.1.2, в одобрението за отпускане на Кредита КРЕДИСИМО насочва Кредитополучателя към някой от Офисите за усвояване на Кредита.
 2. При Заявление, в което е определено получаване на сумата по Кредита от Търговец, получената от Търговеца сума се смята усвоена от съответния Кредитополучател, от негово име и за негова сметка, като това поражда всички задължения на Кредитополучателя по отношение на съответния Кредит.

3.1. При извършване на плащане към Търговец КРЕДИСИМО се задължава при поискване от Кредитополучателя да му предаде или изпрати документ, удостоверяващ извършеното плащане.

 1. При лично получаване на сумата от Кредитополучателя, както и при получаване на стоката по договор за продажба на стоки, финансиран от Кредит, от Кредитополучателя, Кредитополучателят се задължава да се идентифицира с лична карта/друг документ за самоличност. В първия случай Кредитополучателят се задължава да подпише съответния документ в полза на КРЕДИСИМО за получаването на сумата, а при договор за продажба на стоки, финансиран от Кредит, Кредитополучателят подписва съответния документ, удостоверяващ получаването на стоката.
 2. Договорените между КРЕДИСИМО и Кредитополучателя срокове за погасяване на Кредита текат от датата на усвояването му, с изключение на случаите на договори за продажба на стоки, финансирани от Кредит, при които посочените срокове текат от датата на доставка на закупените от Търговеца стоки по договора за продажба на стоки. В случай че Кредитът не бъде усвоен в деня на сключване на Договора, както и в случаите на договори за продажба на стоки, финансирани от Кредит, КРЕДИСИМО изпраща на Кредитополучателя по e-mail актуализиран в съответствие с датата на усвояване на Кредита/датата на доставка на закупените от Търговеца стоки по договора за продажба на стоки Период на револвиране и падеж на Погасителната вноска по Кредита (при Кредитните продукти с Условие с револвираща лихва), съответно актуализиран в съответствие с тази дата погасителен план (при Кредитните продукти с Условие с погасителен план), които променят падежите съобразно датата на усвояване на Кредита/датата на доставка на стоките и представляват неразделна част от Договора. Кредитополучателят се задължава да погаси Кредита съобразно сроковете, посочени в актуализирания погасителен план, респ. съобразно актуализирания Период на револвиране и падеж на Погасителната вноска.
 3. При цялостно или частично предсрочно погасяване на Кредита, Кредитополучателят дължи заплащане на непогасената главница по Кредита, ведно с всички начислени или подлежащи на начисляване Лихви, които не са платени към датата на предсрочното погасяване.
 4. Кредитополучателят погасява Кредита по следната банкова сметка: Банка ДСК, IBAN BG86 STSA 9300 0021 8677 74, BIC STSABGSF, или по други, указани на Сайта (http://credissimo.bg/pay или http://platiposle.bg/pay), начини. Всички плащания по банков път се смятат за извършени от момента на заверяването на банковата сметка на КРЕДИСИМО. В случай че КРЕДИСИМО установи наличието на плащане, което е невъзможно да бъде идентифицирано, това плащане не се смята за валидно извършено до момента на неговата идентификация и Кредитополучателят носи всички последици от забавеното плащане.
 5. В случай че Кредитополучателят заплати сума в размер, който не е достатъчен, за да погаси всички дължими към съответния момент суми, с платената сума се погасяват първо разноските, извършени от КРЕДИСИМО във връзка с неизпълнение на задължението на Кредитополучателя за погасяване на Кредита (разноски по съдебно и извънсъдебно събиране на вземането, разноски за напомнителни писма, изпращане на съобщения и др. подобни), на второ място начислената законна лихва за забава или неустойки за забава, в случай че такива са уговорени, на трето място дължимата Лихва и на четвърто място главницата по Кредита.

VII. КРЕДИТНИ ПРОДУКТИ. ГОДИШЕН ПРОЦЕНТ НА РАЗХОДИТЕ.

 1. Различните Кредитни продукти, като комбинация от Специфични условия, размери на Кредитите и други условия, са установени на Сайта. КРЕДИСИМО има право във всеки един момент да променя условията по даден Кредитен продукт, в това число да добавя или премахва дадени Специфични условия, приложими за съответния Кредитен продукт, без това да засяга вече сключените Договори.
 2. Подробна информация относно условията на всеки Кредитен продукт, предлаган от КРЕДИСИМО, се съдържа на Сайта.
 3. При промяна на условията по Кредитния продукт, за усвоения Кредит при условията на този Кредитен продукт ще се прилагат условията, валидни към датата на получаване на Кредита.
 4. Доколкото друго не е уговорено в Договора за Кредит, крайният срок за погасяване на усвоения Кредит е срокът, посочен в Договора, освен когато срокът на Договора е продължен посредством нов Период на револвиране при Кредитните продукти, за които това е приложимо.
 5. КРЕДИСИМО по свое усмотрение има право да предоставя Гратисни периоди за определени Кредити и при условията на определени Кредитни продукти, както и отстъпки при редовно погасяване на Кредита.
 6. За отпускането на Кредита КРЕДИСИМО има право на Лихва, чийто размер се определя в Договора.
 7. КРЕДИСИМО има право, по своя собствена преценка, да задава по–ниски лихвени проценти при организиране на промоции.
 8. В случай че Кредитополучателят ползва Кредитен продукт с Условие с револвираща лихва, при неплащане на 6 (шест) Револвиращи лихви, всички вземания по Кредита стават автоматично и предсрочно изискуеми, без да е необходимо изпращане на нарочно уведомление до длъжника.
 9. При Кредити, използвани при условията на Кредитен продукт с Условие с погасителен план, Кредитополучателят е длъжен да погаси Кредита съобразно падежите, предвидени в погасителния план, съответно актуализиран по реда на т.VІ.5.
 10. Кредитополучателят има право да заяви нов Кредит от същия или друг вид преди погасяването на вече получен/и Кредит/и. В случай че КРЕДИСИМО одобри Заявлението по предходното изречение, в зависимост от постигнатите от страните договорености по телефона, сумата по новия Кредит може да се използва за погасяване на задълженията на Кредитополучателя по съществуващ Договор за Кредит или да бъде усвоена изцяло от Кредитополучателя по реда на ОУ. Кредитополучателят получава при спазване на законовите изисквания цялата законоустановена информация за Кредита при новите условия.
 11. Годишният процент на разходите по Кредита е посочен в Договора, като размерът му е изчислен в съответствие с Приложение № 1 към чл. 19, ал. 2 от ЗПК, при отчитане на цитираните в тази разпоредба общи положения, както и на следните допълнителни допускания:

а) Договорът за Кредит ще има действие за срока, за който е бил сключен, и КРЕДИСИМО и Кредитополучателят ще изпълняват своите задължения в съответствие с условията и сроковете по Договора;

б) при Договор за Кредит, който съдържа клаузи, позволяващи изменение на лихвения процент и на стойността или размера на разходите, включени в ГПР по Кредита, които не могат да получат конкретно стойностно изражение към момента на неговото изчисляване, ГПР по Кредита се изчислява, като се приеме, че Лихвата и другите разходи са неизменни спрямо техния първоначален размер и ще се прилагат до изтичането на срока на Договора;

в) ако Договорът за Кредит предоставя на Кредитополучателя различни възможности по отношение на неговото усвояване, допуска се, че общият размер на Кредита е усвоен незабавно и изцяло;

г) ако Договорът за Кредит предоставя на Кредитополучателя различни възможности по отношение на неговото усвояване, но предвижда ограничения по отношение на сумата по Кредита и срока при различните начини на усвояване, Кредитът се смята за усвоен на най-ранната дата, предвидена в Договора, и съобразно предвидените ограничения за усвояването му;

д) ако Договорът за Кредит предлага на Кредитополучателя различни начини на усвояване с прилагане на различни лихвени проценти или на различни разходи, приема се, че общият размер на Кредита е усвоен при най-високите стойности за лихвен процент и разходи, обичайно приложими при усвояване на средства по този вид Договори за Кредит;

е) при Договор за Кредит, различен от Договора за Кредит под формата на овърдрафт и от Договора за Кредит с неопределен срок, се приема, че:

– ако датата или размерът на Погасителна вноска, която Кредитополучателят следва да плати, не могат да бъдат установени, погасяването е извършено на най-ранната дата и в размер на най-ниската сума, предвидени в Договора за Кредит;

– ако датата, на която е сключен Договорът за Кредит, не е известна, за дата на първоначално усвояване на Кредита се приема датата, от която остава най-кратък период от време между датата на първоначалното усвояване на Кредита и датата, на която Кредитополучателят трябва да направи първата Погасителна вноска;

ж) когато датата или размерът на Погасителната вноска, която Кредитополучателят следва да плати, не може да бъдат установени въз основа на сключения Договор за Кредит или на допусканията, посочени в буква „е“, се приема, че плащането е извършено съобразно датите и условията, изисквани от КРЕДИСИМО, а когато те не са известни, се приема, че:

– Лихвите се плащат едновременно с погасяването на главницата;

– разходи, различни от Лихвите, изразени като еднократна сума, се плащат на датата, на която е сключен Договорът за Кредит;

– разходи, различни от Лихвите, изразени като няколко плащания, се плащат на равни периоди от време, считано от датата на първото погасяване на главницата, и ако размерът на тези плащания не е известен, се приема, че те са с еднакъв размер;

– окончателното плащане погасява остатъка от главницата, Лихвата и другите разходи, ако има такива.

VІII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 1. КРЕДИСИМО се задължава:

1.1. Да предостави преддоговорна и договорна информация за желания от Кредитополучателя Кредит в съответствие с приложимото законодателство.

1.2. Да предостави на Кредитополучателя Кредита в съответствие с договорения размер, срокове и условия, в рамките на 24 (двадесет и четири) часа от одобрението, а при договори за продажба на стоки, финансирани от Кредит – в рамките на 7 (седем) дни от датата на доставка на стоките;

1.3. Да отразява своевременно и точно изплатените от Кредитополучателя Погасителни вноски по Кредитите;

1.4. При поискване от страна на Кредитополучателя, при погасяване на главницата по Кредит, да предоставя пълна и точна информация за извършените и отбелязани до момента плащания;

1.5. Да снабди Кредитополучателя с всички необходими документи, отразяващи обслужването на Кредита, попълнени точно и коректно;

1.6. При наличие на основанията, посочени в т. VIІІ.2.3, да уведоми писмено Кредитополучателя в посочения в тази точка срок;

1.7. Да публикува на Сайта условията по Кредитните продукти, доколкото същите не са изрично предвидени в тези ОУ;

1.8. Да публикува на Сайта информация за банковите сметки, по които може да се извършва погасяване на Кредити, фирмите на Партньорите, адресите на техните Офиси и работното им време;

1.9. Да изпълнява други задължения, предвидени в действащото законодателство.

 1. КРЕДИСИМО има право:

2.1. Да иска точно изпълнение на всички задължения на Кредитополучателя съгласно Договора и тези Общи условия, както и да отпуска или отказва отпускането на Кредит на Кредитополучатели, когато прецени, че условията за отпускането или отказа за отпускане са налице;

2.2. Да бъде уведомен незабавно от Кредитополучателя при настъпване на обстоятелства, които биха причинили забава на плащане или влошаване на цялостното финансово положение на Кредитополучателя, включително, но неизчерпателно изброени в т.VIII.3.3. от тези ОУ;

2.3. Пропорционално да повиши размера на дължимата Лихва върху неплатения до момента размер на главницата по Кредита в случай на инфлация по-голяма от 2 % (две на сто) на месечна база или 24 % (двадесет и четири на сто) на годишна база, по данни и индекс на инфлацията, определени от Националния статистически институт. КРЕДИСИМО преизчислява размера на остатъчното задължение с индекса на инфлацията за приложимия период и уведомява Кредитополучателя в срок от 7 (седем) дни от датата на вземане на решение за увеличаване на размера на дължимата Лихва. Уведомяването може да бъде извършено по телефон, чрез SMS или на посочения от Кредитополучателя в Договора e-mail. Кредитополучателят има право незабавно (до края на деня, в който е получил от КРЕДИСИМО уведомлението по предходното изречение) да прекрати едностранно Договора с писмено уведомление до КРЕДИСИМО, като следва в 7-дневен срок от получаване на уведомлението да погаси Кредита, заедно с всички такси, разходи и начислени или подлежащи на начисляване Лихви до датата на прекратяване на Договора. Увеличеният размер на Лихвата се прилага от датата, следваща датата на уведомяването, доколкото не е налице кумулативно едностранно прекратяване на Договора от страна на Кредитополучателя и погасяване на Кредита в посочения по-горе срок.;

2.4. Да изисква от Кредитополучателя необходимите документи, съответно копия от документи за отпускане на Кредит, извършване на оценка на кредитоспособността, както и отразяване на информацията по обслужване на Кредита;

2.5. По всяко време да прехвърли правата си по Договора на трето лице, включително да заложи вземането в полза на трето лице съгласно Закона за особените залози, без да се изисква съгласието на Кредитополучателя за това. В този случай Кредитополучателят ще бъде уведомен за настъпилата промяна в титуляра на вземането чрез изпращане на писмено уведомление на посочения в Заявлението и Договора за Кредит e-mail. КРЕДИСИМО няма задължение да уведомява Кредитополучателя за прехвърлянето, в случай че съгласно споразумение между КРЕДИСИМО и третото лице, КРЕДИСИМО ще продължи да администрира Кредита на Кредитополучателя;

2.6. Да води, включително чрез трети лица, всякаква кореспонденция с Кредитополучателя, да провежда с Кредитополучателя телефонни разговори, да му изпраща електронни съобщения, писма и стикери, в случай че последният не изпълни което и да е от задълженията си по Договора, като по този начин го уведоми за забавата му;

2.7. В случай на забава в плащането на дължима Погасителна вноска от страна на Кредитополучателя, както и в случай на частично плащане на Погасителна вноска, да предприеме всякакви необходими действия за извънсъдебно и/или съдебно събиране на вземанията си, като разноските за това ще бъдат за сметка на Кредитополучателя;

 1. Кредитополучателят се задължава:

3.1. Да върне усвоения Кредит, в това число главница, Лихва и разноски до падежа на последния Период на револвиране, респективно спрямо погасителния план, в зависимост от условията по съответния Кредитен продукт;

3.2. Да спазва сроковете и условията за плащане на Погасителните вноски;

3.3. Да уведомява незабавно КРЕДИСИМО за всяка промяна на обстоятелства, които биха причинили забавяне на плащане или биха могли да доведат до влошаване на финансовото му състояние, както и за всяка промяна в информацията, предоставена от него при подаването на Заявлението, съответно подписване на Договора, включително, но неизчерпателно: относно изменения в месечния му доход, постоянния и/или настоящия му адрес, местоработата му, телефонните му номера, инициирани искови, заповедни и/или изпълнителни производства срещу Кредитополучателя и/или негов съпруг/съпруга, и/или наложени на Кредитополучателя и/или негов съпруг/съпруга глоби по административни или наказателни производства, и/или наложени мерки за конфискация и/или отнемане в полза на държавата на каквото и да е принадлежащо им имуществото;

3.4. Да поема всички разноски, свързани с неизпълнението на задължението си по Кредита, предвидени в Договора и тези ОУ, в това число, но не само разноски за покани за доброволно изпълнение, посещения на място, телефонни разговори, държавни такси, адвокатски хонорари, пътни и други разходи;

3.5. В случай на отказ от договор за продажба на стоки от разстояние, финансиран от Кредит, да уведоми незабавно КРЕДИСИМО.

 1. Кредитополучателят има право:

4.1. При погасяване на главницата по срочен Договор за Кредит да получи при поискване и безвъзмездно, във всеки един момент от изпълнението на Договора, извлечение по сметка под формата на погасителен план за извършените и предстоящите плащания; погасителният план посочва дължимите плащания и сроковете и условията за извършването на тези плащания; планът съдържа разбивка на всяка Погасителна вноска, показваща погасяването на главницата, Лихвата, изчислена на базата на лихвения процент, и когато е приложимо, допълнителните разходи; когато лихвеният процент не е фиксиран или когато допълнителните разходи могат да бъдат променени съгласно Договора за Кредит, в погасителния план се посочва ясно, че информацията, съдържаща се в плана, е валидна само до последваща промяна на лихвения процент или на допълнителните разходи съгласно Договора за Кредит;

4.2. В срок от 14 дни от по-късната дата измежду: (i) датата на сключване на Договора; или (ii) датата, на която Кредитополучателят получи условията на Договора и законоустановената договорна информация (в случаите, когато тази дата е след датата на сключване на Договора), да се откаже от Договора. При упражняване на това право Кредитополучателят не дължи обезщетение или неустойка и не е необходимо да посочва причина за отказа. Правото на отказ се упражнява  чрез изпращане на уведомление до КРЕДИСИМО в писмена форма на хартиен или друг Траен носител, до който КРЕДИСИМО има достъп. При отказ от Договора Кредитополучателят дължи на КРЕДИСИМО цената на действително предоставените финансови услуги по Договора: получената главница по Кредита, както и цената за използването на финансовата услуга до деня на отказа. Дължимите суми следва да бъдат заплатени на КРЕДИСИМО в срок до 30 дни от отказа. В противен случай действието на отказа отпада с обратна сила. С усвояване на Кредита Кредитополучателят изразява своето изрично съгласие ползването на финансовата услуга да започне преди изтичането на срока за отказ;

4.3. По всяко време да погаси предсрочно изцяло или частично задълженията си по Договора за Кредит. В тези случаи той има право на намаляване на общите разходи по Кредита, като това намаляване се отнася до Лихвата и разходите за оставащата част от срока на Договора;

4.3.1. КРЕДИСИМО не може да откаже да приеме предсрочно изпълнение по Договора за Кредит;

4.3.2. При предсрочно погасяване на Кредита от страна на Кредитополучателя КРЕДИСИМО има право на справедливо и обективно обосновано обезщетение за евентуалните разходи, пряко свързани с предсрочното погасяване на Кредита, когато то се извършва през период, в който лихвеният процент е фиксиран. В този случай КРЕДИСИМО има право на обезщетение в размер на едно на сто от предсрочно погасената сума по Кредита, в случай че оставащият период на Договора е по-голям от една година. В случай че оставащият период на Договора за Кредит е по-малък от една година, КРЕДИСИМО има право на обезщетение в размер на 0.05 % (нула цяло и пет на сто) от сумата на предсрочно погасения Кредит. В случай че КРЕДИСИМО претърпи загуба от предсрочното погасяване на Кредита, превишаваща размера на посоченото обезщетение, той може да претендира за по-голямо обезщетение при условията на чл. 32 от ЗПК;

4.3.3. В случай че Кредитополучателят няма каквито и да било забавени плащания и не е налице друго неизпълнение на задълженията му по Договора, Кредитополучателят може да получи отстъпка при пълното погасяване на задълженията си. Размерът на отстъпката се определя по преценка на КРЕДИСИМО.

 1. РАЗХОДИ
 2. В случай че Кредитополучателят кандидатства и е одобрен за Кредит чрез Търговец/Партньор, с който КРЕДИСИМО има валидно сключен Договор, Търговецът/Партньорът не може да събира от Кредитополучателя каквито и да било такси и комисиони за предоставените от него услуги по съдействие за кандидатстване от страна на Кредитополучателя за Кредит.
 3. КРЕДИСИМО не носи отговорност при направени от страна на Кредитополучателя плащания при условия, по начин, по сметки и на лица, извън посочените в Заявлението, Договора и настоящите ОУ, вкл. направени по избор на Кредитополучателя плащания във връзка с Договора за Кредит.
 4. ЗАБАВА. ПРЕДСРОЧНА ИЗИСКУЕМОСТ
 5. КРЕДИСИМО има право на обезщетение за всички направени от него разходи за съдебното и извънсъдебното събиране на просроченото вземане по Кредита.
 6. При забава на плащането на Погасителна вноска, Кредитополучателят дължи обезщетение за забава в размер на действащата законна лихва върху всяка забавена Погасителна вноска, ведно с всички разноски за извънсъдебното и/или съдебно събиране на вземането, направени от КРЕДИСИМО.
 7. Всички вземания по даден Кредит стават автоматично и предсрочно изискуеми, без да е необходимо уведомление или покана от страна на КРЕДИСИМО към Кредитополучателя, от датата на настъпване на което и да е от следните събития:

3.1. При непогасяване на 6 (шест) Погасителни вноски, дължими по Кредит, получен при Условие с погасителен план, или на 6 (шест) Револвиращи лихви, дължими по Кредит, получен при Условие с револвираща лихва;

3.2. При неплащане на каквото и да било парично задължение, произтичащо от Договора или тези ОУ, извън посочените в предходната точка;

3.3. При прекратяване на Договора съгласно т.IV.3 и т.XII. 1.3 от настоящите ОУ;

3.4. При оттегляне на дадено съгласие за директен дебит от страна на Кредитополучателя, което е било предоставено от него в полза на КРЕДИСИМО;

3.5. При прекратяване на договора за предоставяне на поръчителство, сключен между Кредитополучателя и Поръчителя, или на договора за поръчителство, сключен между КРЕДИСИМО и Поръчителя; при откриване на производство по несъстоятелност срещу Поръчителя; при отнемане на лиценза за извършване на банкова дейност на банката, издала банкова гаранция в полза на КРЕДИСИМО съгласно настоящите ОУ, независимо дали същото е основание за прекратяване на дейността й и обявяването й в ликвидация или за откриване на производство по несъстоятелност срещу нея на основание чл. 8, ал. 1 от Закона за банковата несъстоятелност; при откриване на производство по несъстоятелност срещу банката, издала банкова гаранция в полза на КРЕДИСИМО съгласно настоящите ОУ, на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за банковата несъстоятелност; при наличието на горепосочените обстоятелства по отношение на банката от държава-членка/трета държава съгласно приложимото законодателство на тази държава и българското законодателство.

 1. Всички вземания по Кредит, отпуснат във връзка с настоящите ОУ, могат да бъдат обявени за предсрочно изискуеми с едностранно изявление, отправено от страна на КРЕДИСИМО до Кредитополучателя, в следните случаи:

4.1. Ако се установи, че Кредитополучателят е представил неверни и/или неточни сведения, послужили като основание за КРЕДИСИМО да отпусне Кредита;

4.2. При неизпълнение от страна на Кредитополучателя на което и да е задължение по Договора или тези ОУ, извън посочените в предходната точка;

 1. В случай на предсрочна изискуемост на Кредита, Кредитополучателят дължи и следва незабавно да заплати на КРЕДИСИМО цялата остатъчна към датата на предсрочната изискуемост главница, както и всички начислени или подлежащи на начисляване до датата на предсрочната изискуемост Лихви. Кредитополучателят дължи също така обезщетение за забава върху дължимото непогасено задължение (главница и Лихви), считано от датата на настъпване на предсрочната изискуемост до пълното погасяване на дълга. Обезщетението за забава е в размер на законната лихва за забава. В случай на предсрочна изискуемост Кредитополучателят дължи на КРЕДИСИМО още и всички разноски на последния, посочени в Заявлението, Договора и тези ОУ и свързани със събирането на вземанията, считано от падежа на Погасителната вноска, непосредствено предхождаща предсрочната изискуемост, до пълното погасяване на дълга. Страните изрично и безусловно се съгласяват, че всички разноски за извънсъдебно и/или съдебно събиране на дължимите вземания (включително, но не само за покани за доброволно изпълнение, посещения на място, телефонни разговори, държавни такси, адвокатски хонорари, пътни и други разходи) ще бъдат за сметка на Кредитополучателя.
 2. При забава на плащанията и/или в случай на предсрочна изискуемост, КРЕДИСИМО изпраща на Кредитополучателя текстово съобщение /SMS/, напомнителни писма и/или покани на посочения в Договор мобилен телефон, адрес и/или e-mail за кореспонденция, както и на известния на КРЕДИСИМО адрес по месторабота на Кредитополучателя.
 3. Със сключването на Договора Кредитополучателят дава безусловно съгласието си да бъде посещаван на служебния и домашния си адрес от представител на КРЕДИСИМО, както и да получава SMS-и на посочения от него в договора мобилен телефон във връзка с евентуалното неизпълнение на негови задължения, произтичащи и/или свързани с Договора.

8 В случай на забава на плащането на дължими суми по Кредита от страна на Кредитополучателя, нередовните плащания ще бъдат отразени в Централния кредитен регистър на БНБ, което може да се отрази негативно при последващо кандидатстване за Кредит от негова страна.

 1. СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА
 2. Кредитополучателят при желание може да даде съгласие за директен дебит, въз основа на което КРЕДИСИМО да прибегне към събиране на дължимите Погасителни вноски по Кредита и други свои вземания с настъпил падеж, включително в случай на предсрочна изискуемост, от всички банкови сметки на Кредитополучателя, за които е налице съгласие за директен дебит.
 3. За целта на предвиденото в предходната точка, Кредитополучателят се задължава да представи на КРЕДИСИМО копие от даденото от него съгласие за директен дебит, подписано и подпечатано от компетентен служител на банките, в които има открити банкови сметки.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 1. Договорът за Кредит се прекратява предсрочно в следните хипотези:

1.1. По взаимно писмено съгласие на страните;

1.2. При смърт, ликвидация или обявяване в несъстоятелност на някоя от страните;

1.3. Едностранно от КРЕДИСИМО, с известие с незабавно действие, изпратено по реда на тези ОУ– в случай на неизпълнение на Кредитополучателя на задължение по Договора за Кредит (в това число по тези ОУ). За случай на неизпълнение ще се счита и всеки случай, в който Кредитополучателят е представил пред КРЕДИСИМО невярна, некоректна или заблуждаваща информация или гаранции;

1.4. В случай на договори за продажба на стоки от разстояние, финансирани от Кредит – при отказ от договора за продажба на стоки от разстояние в законоустановения срок от страна на Кредитополучателя;

1.5. При настъпване на автоматична предсрочна изискуемост по т. Х.3;

1.6. При неусвояване на Кредита в предвидения в т.VI.1.2. срок или при настъпване на друго прекратително условие.

XIII. ФОРС МАЖОР

 1. КРЕДИСИМО няма да носи отговорност пред Кредитополучателя за всяко забавяне или пропуск да изпълни дадено свое задължение по тези Общи условия, което се дължи на Форсмажорен Случай (както е дефиниран в т. XIII.2 по-долу).
 2. “Форсмажорен Случай” ще означава всеки непредвидим или непредотвратим случай от необичаен характер, който настъпи след подписването на Договора за Кредит между КРЕДИСИМО и съответния Кредитополучател и води до невъзможност за изпълнение на задълженията, поети от КРЕДИСИМО по Договора и/или по тези ОУ, включително, но не само: техническа неизправност в софтуерните или хардуерни системи, използвани от КРЕДИСИМО, законови, административни или правителствени ограничения, природни бедствия, бунтове, въстания, сблъсъци или безредици, война, терористични актове, земетресения или други разрушителни действия на природни сили, общонародни стачки, ембарго.
 3. При настъпване за КРЕДИСИМО на Форсмажорен Случай КРЕДИСИМО ще предприеме всички разумни действия и мерки, за да ограничи евентуални загуби и вреди, както и ще уведоми съответния Кредитополучател в срок от една седмица от датата на настъпване на Форсмажорен Случай.
 4. Липсата на финансови средства няма да се счита за Форсмажорен Случай, както по отношение на КРЕДИСИМО, така и по отношение на Кредитополучателя.

ХІV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Договорът се сключва при валутен курс 1.95583 лева (BGN) за едно Евро (EUR). В случай на законова промяна, при която се промени курсовото съотношение BGN/EUR (решаващ е средният валутен курс, обявен от БНБ) с повече от 10 % (десет на сто) (среден валутен курс, обявен от БНБ), размерът на неплатените Погасителни вноски се променя автоматично. В резултат на това ГПР според условията на Договора ще се промени, за което КРЕДИСИМО трябва в писмена форма да уведоми Кредитополучателя в срок до 10 (десет) работни дни от промяната.
 2. Клаузите на Договора, съответно условията на ползване на отпуснат Кредит, могат да се променят само и единствено по взаимно съгласие на страните в писмена форма на хартия или във формата на друг Траен носител.
 3. Кореспонденцията между страните ще се осъществява на български език. Същата ще се счита за узната/получена от Кредитополучателя, ако бъде доставена на адресите за кореспонденция, попълнени от страните в Договора, съответно изпратена по факс, е-mail или телефон, посочени в съответните полета в група „ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЪЗКА” от Заявлението. Кореспонденцията до КРЕДИСИМО ще се изпраща на адреса за кореспонденция, посочен в Договора, или на електронна поща: [email protected], а за целите на предоставяне на Кредитен продукт „Плати после“ – на електронна поща: [email protected].
 4. Със сключване на Договора Кредитополучателят заявява изричното си съгласие да получава съобщенията по начините и чрез средствата, посочени в предходната точка.
 5. Страните се задължават всяка от тях да уведомява незабавно насрещната при промяна на някое от декларираните обстоятелства.
 6. Кредитополучателят заявява, че с подписването на Договора за Кредит дава съгласието си за обработване на личните му данни за сключването и изпълнението на Договора. Кредитополучателят дава право на КРЕДИСИМО, в качеството му на администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0039198, да обработва и съхранява негови лични данни за следните цели: проверка на платежоспособността му във връзка с Договора за Кредит; администриране на вече сключени Договори за Кредит; предприемане на действия във връзка със събиране на негови задължения по сключени Договори за Кредит, както и с оглед изпълнение на законови изисквания за съхранение на документи от финансови институции относно предоставените от тях финансови услуги. Кредитополучателят дава съгласие личните му данни да бъдат обработвани и съхранявани от КРЕДИСИМО и за следните допълнителни цели: изготвяне на кредитно досие, което да улеснява разглеждането на бъдещи Заявления за Кредит; за маркетингови цели (изпращане на оферти/търговски съобщения и други, във връзка с финансовите услуги на КРЕДИСИМО); статистически проучвания и анализи на дружеството; разкриване на предоставените от него лични данни и информация за кредитната му задлъжнялост пред следните категории получатели: кредитни институции, лизингови дружества, финансови институции, дружества за събиране на вземания, кредитни бюра, предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, български и/или чуждестранни физически лица, юридически лица, държавни и/или общински органи, работодателя му, лицето му за контакт по Договора за Кредит, както и всяко друго физическо или юридическо лице, с което КРЕДИСИМО е в договорни или други отношения, Кредитополучателят дава съгласие КРЕДИСИМО да извършва справки и да получава информация за кредитната му задлъжнялост, налична в базата данни на Централния кредитен регистър към Българска народна банка. Кредитополучателят дава съгласието си КРЕДИСИМО да изисква и получава от НАП, НОИ, както и от трети лица, съхранявани в информационните им системи лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) ), включително, но не само данни за доходите му и извършваните от него осигурителни плащания, данни относно банкови сметки, в т.ч. транзакции от и към тях, салда по тях и т.н.; да прави запитвания и да получава данни относно гражданската му регистрация от Национална база данни „Население“, посредством услугите на трето лице. Кредитополучателят декларира, че е запознат с всички данни по чл. 19 от ЗЗЛД, както и с правото си: (i) на достъп до отнасящите се до него лични данни; (ii) да поиска от КРЕДИСИМО да заличи, коригира и блокира личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и да уведоми третите лица, на които тези данни са били разкрити, за всяко такова заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или свързано с прекомерни усилия; (iii) да възрази пред КРЕДИСИМО срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това, които права могат да се осъществяват по реда на чл. 26 – чл. 34а от ЗЗЛД. Кредитополучателят заявява, че е предоставил личните данни на „Лицето за контакт“, посочено в Заявлението, след като е получил от него изричното му съгласие, при спазване на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД, личните му данни да бъдат съхранявани и обработвани от КРЕДИСИМО с цел предварителна проверка на кредитоспособността на Кредитополучателя с оглед евентуалното сключване на Договор за Кредит и с цел осъществяване на последваща връзка по повод въпроси, касаещи изпълнението на Договора. Кредитополучателят декларира, че лицето за контакт е уведомено лично от него, че личните му данни ще бъдат използвани само за посочените цели и че няма да бъдат разкривани на други лица. В случай на предоставяне на Обезпечение под формата на поръчителство Кредитополучателят се съгласява КРЕДИСИМО да предоставя на Поръчителя негови лични данни с оглед извършване на оценка на кредитоспособността му във връзка със сключването на договор за предоставяне на поръчителство.
 7. Кредитополучателят декларира, че му е известно, че всички негови изявления, направени чрез средства за комуникация от разстояние, в т.ч. по e-mail, чрез SMS, по телефон, чрез попълване на полета в Сайта на КРЕДИСИМО и др., са валидни и го обвързват съгласно Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние и Закона за електронния документ и електронния подпис, като е съгласен същите да бъдат записвани от КРЕДИСИМО.
 8. КРЕДИСИМО не отговаря за причинени вреди на Кредитополучателя, настъпили в резултат на проблеми в работата на мобилните оператори, сривове, закъснение в изпращането на текста и/или загуба на текстово съобщение.
 9. В случай че някоя от разпоредбите на Договора или на тези ОУ бъде обявена за невалидна от компетентна юрисдикция, останалите разпоредби остават в сила.
 10. С факта на сключването на Договора и с приемането на тези Общи условия Кредитополучателят потвърждава, че е осведомен за съпътстващите задължения, които могат да се отразят негативно на икономическото му състояние; че Лихвите, дължими на КРЕДИСИМО, е възможно да са по-високи от тези, предлагани от други предприятия, предоставящи потребителско и микро кредитиране, но независимо от това според неговата оценка са разумни и отговарят на пазарните условия; че КРЕДИСИМО му е разяснило съпътстващите сключването на Договора задължения и му е предоставило цялата задължителна по закон договорна и преддоговорна информация, свързана с дадения Договор; че не смята условията на Договора за себе си като крайно неподходящи; че е предоставил на КРЕДИСИМО цялата действителна информация за своето икономическо положение.
 11. Съобразно чл. 11, ал. 1, т. 26 от ЗПК, с потвърждаване на тези ОУ Кредитополучателят се счита уведомен, че адресът на Комисията за защита на потребителите е в град София, пл. „Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6.
 12. Съобразно чл. 11, ал. 1, т. 16 ЗПК, КРЕДИСИМО уведомява и предупреждава Кредитополучателя, че при забава в плащането на Погасителна вноска, спрямо него могат да бъдат предприети всички законни действия в съответствие с тези ОУ, Договора и с действащото законодателство.
 13. Всички спорове, породени от Договора или тези ОУ или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.

 

 1. За неуредените в настоящите ОУ и Договора за Кредит въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.

  Настоящите Общи условия са утвърдени с Протокол от заседание на Съвета на директорите на Кредисимо АД от 21.11.2016 г., изменени на 13.01.2017 г. с Протокол от заседание на Съвета на директорите на Кредисимо АД и влизат в сила на 16.01.2017 г., на която дата същите се публикуват на Сайта на КРЕДИСИМО, на адрес: http://credissimo.bg/credissimo_terms_and_conditions.pdf, http://credissimoplus.bg/credissimo_terms_and_conditions.pdf, https://www.facebook.com/notes/credissimo.bg/obshti-uslovia-za-predostaviane-na-kredit/1315451545183283, съответно на адрес: http://platiposle.bg/terms – за целите на предоставяне на Кредитен продукт „Плати после“.